• ഉയർന്ന Mn ചുറ്റിക
  • ഉയർന്ന Mn ചുറ്റിക
  • ഉയർന്ന Mn ചുറ്റിക

ഉയർന്ന Mn ചുറ്റിക