• കാർബൈഡ് ഇൻസേർട്ട് കോൺ ലൈനർ
  • കാർബൈഡ് ഇൻസേർട്ട് കോൺ ലൈനർ
  • കാർബൈഡ് ഇൻസേർട്ട് കോൺ ലൈനർ

കാർബൈഡ് ഇൻസേർട്ട് കോൺ ലൈനർ