• ബെൽറ്റ് കൺവെയർ റോളർ/കൺവെയർ ഇഡ്‌ലർ
  • ബെൽറ്റ് കൺവെയർ റോളർ/കൺവെയർ ഇഡ്‌ലർ
  • ബെൽറ്റ് കൺവെയർ റോളർ/കൺവെയർ ഇഡ്‌ലർ

ബെൽറ്റ് കൺവെയർ റോളർ/കൺവെയർ ഇഡ്‌ലർ