• കാർബൈഡ് ഇൻസേർട്ട് ബ്ലോ ബാർ
  • കാർബൈഡ് ഇൻസേർട്ട് ബ്ലോ ബാർ
  • കാർബൈഡ് ഇൻസേർട്ട് ബ്ലോ ബാർ

കാർബൈഡ് ഇൻസേർട്ട് ബ്ലോ ബാർ